Pondok Pesantren Annur II Al-Murtadlo memadukan dua sistem pendidikan (Sistem Salaf dan Sistem Modern). Madrasah Diniyah Annur II, atau biasa disingkat dengan MADINA, adalah salah satu elemen pendidikan Pondok Pesantren Annur II Al-Murtadlo yang berprinsip salaf dan dengan kurikulum sebagaimana yang berlaku dalam pondok-pondok pesantren salaf lainnya.

Madina memiliki dua program pendidikan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi santri yang mengenyam pendidikan di Madina.

  1. Program enam (6) tahun: Untuk santri yang masuk mulai kelas satu SLTP.
  2. Program tiga (3) tahun: Untuk santri yang masuk mulai kelas satu SLTA.

Adapun kitab yang dikaji dalam Madina adalah sebagai berikut:

  • Nahwu : Nahwu al-Wadih, Jurmiyah, Imrithi, dan Mutammimah
  • Fiqih : Fasholatan, Taqrib, dan Fathul Qarib
  • Tauhid : Aqidatul Awam, Sanusi, Kifayatul Awam
  • Shorrof : Amtsilat Tashrifiyah
  • Akhlak : Akhlak lil Banin wa lil Banat, Alala, dan Ta’limul Muta’allim
  • Al-Qur’an dan Tajwid
  • Bahasa Arab aplikatif, khusus untuk kelas pilihan yang dibimbing oleh Syeikh Mesir